TARİHÇE

2014 yılında merkezi Burhaniye/Balıkesir olmak üzere ‘’Ören – Adramyyteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği’’ adıyla kurulup, çalışmalarına başlamıştır.

Dernek, Türkiye’nin arkeolojik birimleri arasında gün ışığına tümüyle çıkmamış Ören’deki antik yerleşimlerin saptanması ve ortaya çıkartılması için kazıların desteklenmesi, buluntuların tanıtımı, taşınması, kazı çalışmaları ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi, antik kentin Türk turizmine katkı sağlayacak değerler kazandırmasının teşvik edilmesi, antik yerleşmeler ve buluntularla ilgili bilimsel çalışmaların yapılmasının desteklenmesi, bölgenin kültürel ve doğal dokusunun korunması ile ilgili faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ise dernek tüzüğünde aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

  • Tarihi, turistik ve doğal değerlerin açığa çıkarılması ve değerlendirilmesi için ilgili hem resmi hem özel kurum ve kuruluşlarla iletişim ve bağlantı kurmak,
  • Her türlü olanaklardan yararlanarak antik yerleşmenin ve yörenin, kültürel, bilimsel, tarihsel, doğal ve turistik açıdan tanıtımını yapmak, bu amaçla kitap, broşür, afiş, harita, duyuru levhası ve buna benzer yayınlarda bulunmak,
  • Ören için yapılan ve yapılacak, röleve ve restorasyon çalışmaları için maddi, araç-gereç ve insan gücü ile çalışmalara katkıda bulunmak, çalışma atölyeleri ve sergi salonları oluşturmak, destekçiler ve sponsorlar temin etmek,
  • Ören’de bulunan ve bulunacak eski eserlerin yurt turizmindeki önemini; konferans, seminer, sergi, konser, festival ve bunun gibi yollarla daha geniş kitlelere ve yabancılara anlatmak; Ören ile bütünleşmesini bilim, kültür ve günümüz toplumsal kavramları ile topluma kazandırmak, ülkemizin eski eser ve turizminin önemini bu kentin tarihiyle birlikte halkımıza ve yabancılara kavratmak ve sevdirmek,
  • Ören kazıları ve kenti ile ilgili süreli, süresiz Türkçe ve yabancı dillerde yayınların çıkartılmasını sağlamak ya da çıkartmak, yurtiçi ve yurtdışı geziler organize etmek, Ören’in Türkiye ve Dünya çapında ilgi odağı haline gelmesini sağlamak,
  • Aynı amaçlar için yurtiçi ve yurtdışında faaliyette bulunan diğer vakıf, dernek ve benzeri kurum ve kuruluşlara katılmak, her türlü yardım ve desteği sağlamak; onlardan gelebilecek bağış ve araç-gereç hibelerini kabul etmek veya satın alarak kazılara tahsis etmek,
  • Ören kazıları ile ilgili hediyelik hatıra eşya üretimi ve dağıtımı yapmak; Dernek amacını gerçekleştirmek için yasal işlemleri yerine getirilmek koşuluyla kar amacı gütmeksizin derneğe gelir getirmek amacıyla hediyelik hatıra eşya üretimi ve dağıtımı yapabilir,
  • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve bağış kabul etmek,
  • Amaç ve faaliyetleri doğrultusunda dernek lokali açmak ve işletmek,
  • Derneğin yabancı ülkelerle olan faaliyetlerinde Medeni Kanun’un 91. ve 92. Madde hükümleri uygulanır.